Zasady rekrutacji do MOS

Zasady rekrutacji do MOS

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na zajęcia stałe do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6 na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

§1

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach MOS Nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację.

Kandydatem do uczestnictwa w zajęciach nazywamy dzieci i młodzież, które nie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez MOS Nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację.

Deklaracją kontynuacji nazywamy wniosek wypełniany przez rodziców/prawnych opiekunów, lub pełnoletniego kandydata/uczestnika dostępny do pobrania po zalogowaniu  w elektronicznym systemie rekrutacji przed rozpoczęciem  I etapu rekrutacji.

Wnioskiem zgłoszeniowym nazywamy wniosek wypełniany przez rodziców/prawnych opiekunów, lub pełnoletniego kandydata/uczestnika dostępny do pobrania po zalogowaniu  w elektronicznym systemie rekrutacji.

§2

Dyrektor placówki przeprowadza rekrutację wspomaganą systemem informatycznym. Adres elektronicznego systemu rekrutacji do placówek pozaszkolnych: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

§3

Do MOS Nr 6 na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania na rok szkolny 2019/2020 przyjmuje się:

 1. Osoby będące uczestnikami w roku poprzedzającym, po złożeniu deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonym terminie opisanym w §15. Dokument do pobrania po zalogowaniu  w elektronicznym systemie rekrutacji;
 2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletnich kandydatów  – w przypadku gdy kandydat nie uczestniczył w zajęciach w roku poprzedzającym rekrutację, wg. zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020;
 3. W przypadku gdy ośrodek dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi po zakończonej rekrutacji przez cały rok szkolny.

§4

Wniosek zgłoszeniowy zawiera:

 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL kandydata/uczestnika, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata pełnoletniego imiona rodziców;
 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata/uczestnika pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;
 4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata/uczestnika pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
 5. Formularz może zawierać inne informacje, istotne przy uczestnictwie w zajęciach w placówce.

§5

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  ośrodka.

 1. Udział w pracach komisji odbywa się w ramach wynagrodzenia nauczyciela/pracownika administracji.
 2. Skład komisji rekrutacyjnych może się powtarzać przy wszystkich grupach.
 3. Dyrektor placówki określa regulamin prac komisji.
 4. W skład komisji wchodzą  nauczyciele oraz pracownicy administracji, a na czele komisji stoi przewodniczący wskazany przez dyrektora.

§6

Osoby będące uczestnikami zajęć MOS nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację są automatycznie przyjęte za zajęcia programowe MOS Nr 6 po spełnieniu wymogu o którym mowa w §3, pkt. a. Rekrutacja odbywa się na pozostałe wolne miejsca spośród kandydatów, którzy złożą deklarację, o których mowa w §3, pkt. b.

§7

Dyrektor MOS Nr 6 organizuje badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. Warunki przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala Rada Pedagogiczna. RP ustala również definicję pozytywnego wyniku. Badanie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w ustalonym terminie.

§8

Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych jest większa liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik niż wolnych miejsc pod uwagę bierze się kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 3. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą;.

§9

W przypadku, o którym mowa w §7 rodzic kandydata w terminie określonym przez dyrektora jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio poniższych dokumentów poświadczających kryteria ustawowe (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe):

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 127, poz. 2046 i 1948),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

§10

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta St. Warszawy z dn. 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia o których mowa w §11.

§11

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria samorządowe z następującą punktacją tj.:

 1. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat mieszkający na terenie m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 1 pkt;
 2. uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne:
  • w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa - 1 pkt,
  • w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań – 1 pkt,
  • w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej - 1 pkt;
 3. kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –wychowawczych na terenie m.st. Warszawy – 1 pkt.

§12

W przypadku, o którym mowa w §10 rodzic kandydata w terminie określonym przez dyrektora jest zobowiązany o dołączenia do wniosku poniższych dokumentów poświadczających kryteria samorządowe:

 1. Oświadczenie potwierdzające fakt złożenia do urzędu skarbowego w Warszawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty); 
 2. Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w placówce oświatowo-wychowawczej, instytucji kultury, ośrodku sportu i rekreacji lub szkole;
 3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego kandydata o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola/szkoły/placówki na terenie m.st. Warszawy.

§13

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.
 2. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe.

§14

Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez MOS Nr 6 w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady i wytyczne dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście lub określają to inne przepisy.   

§15

Rekrutacja uczestników i kandydatów do MOS NR 6 odbywa się według następującego harmonogramu:

 1. 19 kwietnia 2019 r. - Zarządzenie w sprawie maksymalnej liczebności poszczególnych grup, w których planowane są zajęcia w roku szkolnym 2019/2020, wraz z określeniem ich typu, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział, badania uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz terminie jego przeprowadzenia.
 2. 19 kwietnia 2019 r. - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu prac Komisji Rekrutacyjnej w MOS Nr 6 w Warszawie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w roku szkolnym 2019/2020.
 3. 19 kwietnia 2019r. - Zarządzenie w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia stałe do MOS nr 6 na rok szkolny 2019/2020.

REKRUTACJA KONTYNUUJĄCYCH

 1. Od godz. 12.00, 07 maja 2019 r.  do godz. 16.00, 15 maja 2019 r. - rejestracja w systemie kandydatów kontynuujących.
 2. Od godz. 12.00, 07 maja 2019 r.  do godz. 19.00, 15 maja 2019 r. - złożenie w placówce deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących.

REJESTRACJA NOWYCH KANDYDATÓW

 1. Od godz. 15.00, 16 maja 2019 r. do godz. 16.00, 03 czerwca 2019 r. – rejestracja w systemie nowych kandydatów.
 2. Od godz. 16.00, 16 maja 2019 r. do godz. 18.00, 03 czerwca 2019 r. – składanie podań pobranych z systemu rejestracji przez nowych kandydatów.
 3. Od 05 czerwca do 11 czerwca 2019 r. – organizacja badań uzdolnień kierunkowych.
 4. 14 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. Od godz. 12.00, 14 czerwca 2019 r. do godz. 23.59, 19 czerwca 2019 r. – Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany
 6. 24 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 7. 26 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – Publikacja wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Od godz. 12.00, 22 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00, 26 sierpnia 2019 r. – rejestracja w systemie nowych kandydatów oraz składanie wniosków pobranych z systemu rejestracji.
 2. Od godz. 12.00, 22 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00, 26 sierpnia 2019 r. – składanie wniosków pobranych z systemu rejestracji.
 3. 27/28 sierpnia 2019 r. – badanie uzdolnień kierunkowych.
 4. 29 sierpnia 2019 r. godz. 17.00 – Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.
 5. Od godz. 17.00, 29 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00, 30 sierpnia 2019 r. – Potwierdzenie w systemie woli uczestnictwa za zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany.
 6. 30 sierpnia 2019 r. godz. 16.00  – Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 7. 31 sierpnia 2019 r. godz. 16.00 – Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.
 8. Od godz. 10.00, 02 września 2019r. – Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. Przyjmowanie do grupy zajęciowej na wolne miejsca następuje według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego.

§16

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym MOS NR 6 w Warszawie.

§17

Po ogłoszeniu list opiekunowie prawni lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę uczestnictwa w zajęciach w formie elektronicznej. Po wydrukowaniu formularza potwierdzenie należy złożyć w sekretariacie ośrodka.

§18

W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia uczestnika, rodzice/opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia ośrodka o rezygnacji w formie pisemnej.

§19

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności grupy.

§20

Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest określona w ustawie, o której mowa we wstępie.

 

 

 

Warszawa, dn. 19 kwietnia 2019 r.                            Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6

                                                                                                 Paweł  Wasilewski

 

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót