Aktualności

28.05.2014

Nowe zasady naboru do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty Biuro Edukacji m.st.Warszawy wprowadza nowe zasady postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia stałe do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6 na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7)
 • Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

 

§1

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach MOS Nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację.

Kandydatem do uczestnictwa w zajęciach nazywamy dzieci i młodzież, które nie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez MOS Nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację.

Formularzem zgłoszeniowym nazywamy wniosek wypełniany przez rodziców/prawnych opiekunów, lub pełnoletniego kandydata/uczestnika zatwierdzony przez dyrektora.

§2

Dyrektor od 01 czerwca do 16 czerwca ogłasza w formie odrębnego zarządzenia:

maksymalną liczebność poszczególnych grup planowanych zajęć w roku szkolnym 2014/2015 w placówce, wraz z określeniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami, które powinny być spełnione przez kandydatów. Zarządzenie reguluje też inne wymogi związane z rekrutacją.

§3

Do MOS Nr 6 na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania na rok szkolny 2014/2015 przyjmuje się:

 1. Osoby będące uczestnikami w roku poprzedzającym, po złożeniu formularza dotyczącego chęci kontynuacji zajęć w roku następnym;
 2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  – w przypadku gdy kandydat nie uczestniczył w zajęciach w roku poprzedzającym rekrutację, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego;
 3. W przypadku gdy ośrodek dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.

§4

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  ośrodka.

 1. W skład komisji wchodzi nauczyciel prowadzący daną dyscyplinę.
 2. W skład komisji mogą wchodzić pracownicy administracji.
 3. Udział w pracach komisji odbywa się w ramach pensum nauczyciela oraz pracownika administracji.
 4. Skład komisji rekrutacyjnych może się powtarzać przy wszystkich grupach.
 5. Dyrektor placówki określa regulamin prac komisji.
 6. W skład komisji wchodzi od dwóch do czterech osób, a na czele komisji stoi przewodniczący wskazany przez dyrektora.

§5

Jeżeli w wyniku złożonych zgłoszeń, liczba kandydatów jest wyższa od liczby miejsc w grupie na zajęcia, na które nie są wymagane dodatkowe wymagania, niż ogłoszone w zarządzeniu dyrektora, obowiązują następujące kryteria:

Lp

Kryterium

Wartość punktowa

1

Kontynuacja zajęć z poprzedniego roku szkolnego w placówce

8 pkt.

2

Termin złożenia zgłoszenia:

01.VI – 30.VI 7 pkt.

01.VII – 15.IX  4 pkt.

 

Razem

0 - 15 pkt

 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji według powyższych kryteriów kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, uniemożliwiającą jej rozstrzygnięcie, o przyjęciu kandydata na zajęcia decyduje kolejność złożenia zgłoszenia.

§6

Formularz zgłoszeniowy zawiera:

 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL kandydata/uczestnika, a w przypadku braku numeru PESEL – serie i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata/uczestnika;
 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata/uczestnika pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;
 4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata/uczestnika, a w przypadku kandydata/uczestnika pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata.
 5. Informację o uczestnictwie/lub braku uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez MOS Nr 6 w roku poprzedzającym rekrutację.
 6. Data zgłoszenia.

Formularz może zawierać inne informacje, istotne przy uczestnictwie w zajęciach w placówce. Treść formularza określona została w załączniku nr 1.

 

§7

Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez MOS Nr 6 w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady i wytyczne dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście lub określają to inne przepisy.   

§8

Rekrutacja uczestników i kandydatów do MOS NR 6 odbywa się według następującego harmonogramu:

 1. zapisy uczestników i kandydatów – od 01 czerwca  do 15 września
 2. postępowanie rekrutacyjne   – od 16 września do 17 września
 3. podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – 18 września
 4. zgłoszenia kandydatów na wolne miejsca – od 19 września do 25 września
 5. rekrutacja uzupełniająca – od 25 września do 29 września (przyjmowanie kandydatów z list rezerwowych)
 6. podanie do publicznej wiadomości wyników z uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego – 30 września
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji.

Przyjmowanie do grupy zajęciowej na wolne miejsca następuje według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego.

 

§9

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym MOS NR 6 w Warszawie.

§10

Po ogłoszeniu list, uczestnicy zgłaszają się na zajęcia lub potwierdzają przyjęcie do danej grupy zajęciowej w sposób ustalony przez dyrektora placówki w zarządzeniu.

 

§11

Zapisy dotyczące szczegółowego trybu odwołania znajdują się w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7)

§12

W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia uczestnika, rodzice/opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia ośrodka o rezygnacji w formie pisemnej.

§13

W uzasadnionych specyfiką placówki przypadkach, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor placówki może przeprowadzić rekrutację wspomaganą systemem informatycznym oraz określić inne terminy rekrutacji na zajęcia.

§14

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności grupy.

 

 

Warszawa, dn. 28 maja 2014 r.                                       

 

 

                                                                  Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6

                                                                                   /-/ Paweł  Wasilewski

 

 

 

                                                                                                                                     Zał. nr 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2014/2015

DANE KANDYDATA/UCZESTNIKA  ZAJĘĆ***

 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………..…………………………………………………………………………..........................

DATA URODZENIA…………………………….………..………. PESEL……………………………………….…………………………………..……….

SERIA ………………………..NUMER……………………………….………….. INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO  TOŻSAMOŚĆ*

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA/UCZESTNIKA** ………………………………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………...………………………………

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ KANDYDATA/UCZESTNIKA**……………………………..…………………………………………….

NUMER TELEFONU KANDYDATA/UCZESTNIKA** …………………………………………………………………………………………………

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW ………………………..…….……………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………..……………………………………………………….……………………………………….

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA RODZICÓW I KANDYDATA/UCZESTNIKA.……………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ RODZICÓW KANDYDATA/UCZESTNIKA…………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..

NUMER TELEFONU RODZICÓW KANDYDATA/UCZESTNIKA…..…………………..………………….………………………………………

UCZESTNICZYŁ(A) / NIE UCZESTNICZYŁ(A)*** W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ MOS NR 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

 

 

*WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL KANDYDATA /UCZESTNIKA

**WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KANDYDATA/UCZESTNIKA  PEŁNOLETNIEGO

***NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r., z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach zgłoszeniowych związanych z  procesami naboru do placówki

 

   DATA MIEJSCE                                                                                                             PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

                  LUB PEŁNOLETNIEGO KANDYDATA/UCZESTNIKA

               .......................................................................................................

 

                               

      

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy