Aktualności

19.03.2014

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UMKS MOS Wola Warszawa

Zarząd Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS Wola zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 26 marca br.(środa) o godz.17,30 w świetlicy klubowej. Zapraszamy wszystkich zwyczajnych członków klubu uprawnionych do głosowania.

Zarząd wyznacza pierwszy termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu na godz.17,30

Drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się na godz.18,00

(Zgodnie ze Statutem uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków).

 

W proponowanym programie zebrania :

1/ Sprawozdanie Zarządu z działaności klubu w roku 2013.

2/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w roku 2013.

3/ Głosowanie o przyjęciu bilansu finansowego Klubu za rok 2013.

4/Głosowanie nad udzieleniem absolutorium władzom Klubu za ostatni rok.

5/Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w kadencji 2010-1014.

6/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w kadencji 2010-2014.

7/ Głosowanie nad udzieleniem absolutorium władom Klubu za kadencję 2010-2014.

8/ Wybory nowych władz Klubu (Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej).

9/ Dyskusja i wnioski do dalszej dziłalności klubu UMKS MOS Wola Warszawa

                                                   Krzysztof Zimnicki
                                                        Prezes

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy